تغییر قانون شرط 2 سال زندگی در روش اسپانسری همسر

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در راستای ارتقاء سطح کیفی زندگی خانواده های مهاجرین تصمیم به تغییر قانون زندگی کردن زوج ها به مدت دو سال جهت تمدید کارت اقامت دایم فرد اسپانسر شده، نموده است.

در قانون قدیم اگر فردی از طریق روش اسپانسری همسر اقامت کانادا را کسب می کرد، کارت اقامت شرطی دریافت می کرد. به این صورت که فرد تازه وارد باید به مدت 2 سال با همسر خود زندگی می کرد تا شرایط تمدید کارت اقامت دایم و یا درخواست شهروندی را کسب می نمود.

در قانون جدید این شرط از روی کلیه پرونده های این افراد که چه در گذشته و چه در آینده از این روش، اقامت کانادا را کسب نموده برداشته می شود.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]