کسب اقامت دایم کانادا از طریق استارت آپ ویزا مختص کارآفرینان

مهاجرت به کانادا در ۱ سالمطمئن ترین روش در جهت اخذ اقامت دائم برای کارآفرینان، صاحبان بیزنس (صاحبان جواز کسب – سهام داران – پزشکان دارای مطب خصوصی) از طریق استارت آپ ویزا کانادا. در این روش، متقاضی با موسسات سرمایه گذاری بخش خصوصی در کانادا متصل گردیده تا بتواند با استفاده از راهنماییها، تخصص و در مواردی پشتیبانی مالی آنها پروژه بیزنسی خود را در کانادا، به مرحله اجرا درآورد.

Comments are closed.