تحصیلات – روش تخصصی فدرال

تحصیلات یکی از ۶ فاکتور اکتساب امتیاز از اداره مهاجرت کانادا جهت واجد شرایط شدن متقاضی در روش تخصصی فدرال می باشد.

تحصیلات حداکثر ۲۵ امتیاز دارد که به روش زیر محاسبه می شود:

سطح تحصیلات امتیازات
مدارک دانشگاهی
دکترا (PhD) ۲۵ امتیاز
کارشناسی ارشد یا مدرک حرفه ای ۲۳ امتیاز
دو یا چند مدرک کارشناسی، در صورتیکه برای یکی از مدارک سه سال یا بیشتر تحصیل صورت گرفته باشد ۲۲ امتیاز
کارشناسی ۲۱ امتیاز
دیپلم دو ساله ، گواهی فنی و یا کارآموزی ۱۹ امتیاز
دیپلم یکساله ، گواهی فنی یا کارآموزی ۱۵ امتیاز
دیپلم دبیرستان ۵ امتیاز

بازکشت به صفحه اصلی روش تخصصی فدرال.


This page is also available in English