تحصیلات – روش خوداشتغالی کبک

تحصیلات یکی از فاکتورهای کسب امتیاز از اداره مهاجرت کبک جهت واجد شرایط شدن متقاضی در روش خوداشتغالی کبک می باشد.

برای متقاضیان مجرد تحصیلات حداکثر ۱۲ امتیاز دارد. حداکثر امتیاز برای افراد متاهل ۱۵ می باشد که به روش زیر محاسبه می شود:

سطح تحصیلات متقاضی اصلی امتیازات
مدارک دانشگاهی
دکترا (PhD) یا کارشناسی ارشد ۱۲ امتیاز
لیسانس (حداقل ۳ سال تحصیلات دانشگاهی) ۱۰ امتیاز
فوق دیپلم (حداقل ۲ سال تحصیلات دانشگاهی) ۶ امتیاز
دیپلم، گواهی غیر دانشگاهی یا مدارک فنی
دیپلم سه ساله ، گواهی فنی و یا کارآموزی ۸ امتیاز
دیپلم دو ساله ، گواهی فنی و یا کارآموزی ۶ امتیاز
دیپلم یکساله ، گواهی فنی یا کارآموزی ۴ امتیاز
دیپلم دبیرستان ۰ امتیاز
سطح تحصیلات همسر متقاضی امتیازات
مدارک دانشگاهی
دکترا (PhD) یا کارشناسی ارشد ۳ امتیاز
لیسانس (حداقل ۳ سال تحصیلات دانشگاهی) ۳ امتیاز
فوق دیپلم (حداقل ۲ سال تحصیلات دانشگاهی) ۲ امتیاز
دیپلم، گواهی غیر دانشگاهی یا مدارک فنی
دیپلم سه ساله ، گواهی فنی و یا کارآموزی ۳ امتیاز
دیپلم دو ساله ، گواهی فنی و یا کارآموزی ۲ امتیاز
دیپلم یکساله ، گواهی فنی یا کارآموزی ۲ امتیاز
دیپلم دبیرستان ۱ امتیاز

بازکشت به صفحه اصلی روش خوداشتغالی کبک.