سطح زبان – روش خوداشتغالی کبک

توانایی در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یکی از عوامل کسب امتیاز از اداره مهاجرت کبک جهت واجد شرایط شدن متقاضی در روش خوداشتغالی کبک می باشد.

برای متقاضیان مجرد تحصیلات حداکثر ۲۲ امتیاز دارد. حداکثر امتیاز برای افراد متاهل ۲۸ می باشد که به روش زیر محاسبه می شود:

دانش زبان انگلیسی / فرانسه متقاضی امتیاز
زبان فرانسه
سطح بالا ( هر مهارت * ) ۸ امتیاز
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۴ امتیاز
سطح ابتدایی ( هر مهارت * ) ۲ امتیاز
بی اطلاع ( هر مهارت * ) ۰ امتیاز
حداکثر ۱۶ امتیاز
زبان انگلیسی
سطح بالا ( هر مهارت * ) ۳ امتیاز
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۲ امتیاز
سطح ابتدایی ( هر مهارت * ) ۱ امتیاز
بی اطلاع ( هر مهارت *) ۰ امتیاز
حداکثر ۶ امتیاز
* مهارت ها در ۲ گروه شنیدن و صحبت کردن می باشد
دانش زبان فرانسه همسر متقاضی امتیاز
زبان فرانسه
سطح بالا ( هر مهارت * ) ۳ امتیاز
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۲ امتیاز
سطح ابتدایی ( هر مهارت * ) ۱ امتیاز
بی اطلاع ( هر مهارت * ) ۰ امتیاز
حداکثر ۶ امتیاز
* مهارت ها در ۲ گروه شنیدن و صحبت کردن می باشد

بازکشت به صفحه اصلی روش خوداشتغالی کبک.