سابقه کاری – روش خوداشتغالی کبک

تجربه کاری یکی از عواملی است که متقاضی مهاجرت می تواند در روش خوداشتغالی کبک از طریق آن از اداره مهاجرت کبک امتیاز کسب کند. در اصل این مهمترین فاکتور در انتخاب متقاضی می باشد. نحوه ارایه مدارک کاری متقاضی است که در واقع نشان می دهد فرد مهاجر در گروه تحصصی قرار می گیرد یا خود اشتغالی. اگر سابقه کاری در زمینه خوداشتغالی کمتر از ۲ سال باشد، متقاضی شرایط لازم برای اقدام از روش خوداشتغالی کبک را ندارد.

سابقه کاری خوداشتغالی امتیاز
۵ سال یا بیشتر ۱۶ امتیاز
۴ تا ۵ سال ۱۴ امتیاز
۳ تا ۴ سال ۱۰ امتیاز
۲ تا ۳ سال ۷ امتیاز
کمتر از ۲ سال ۰ امتیاز

سابقه کاری در روش خوداشتغالی کبک فقط برای متقاضی اصلی امتیاز داشته و افراد متاهل امتیازی برای سابقه کاری همسر دریافت نمی کنند.

بازکشت به صفحه اصلی روش خوداشتغالی کبک.