سن – روش خوداشتغالی کبک

سن یکی از موارد تعیین کننده صلاحیت متقاضی توسط ماموران اداره مهاجرت کانادا می باشد.

برای مهاجرت به کانادا در روش خوداشتغالی کبک، سن متقاضی اصلی حداکثر ۱۰ امتیاز و سن همسر حداکثر ۳ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می شود:

سن متقاضی اصلی امتیاز
۱۸ تا ۳۸ سال ۱۰ امتیاز
۳۹ سال ۸ امتیاز
۴۰ سال ۶ امتیاز
۴۱ سال ۴ امتیاز
۴۲ سال ۲ امتیاز
۴۳ سال به بالا ۰ امتیاز
سن همسر امتیاز
۱۸ تا ۳۵ سال ۳ امتیاز
۳۶ تا ۳۹ سال ۲ امتیاز
۴۰  تا ۴۲سال ۱ امتیاز
۴۳ سال به بالا ۰ امتیاز

بازکشت به صفحه اصلی روش خوداشتغالی کبک.