سازگاری با محیط کبک – روش خوداشتغالی کبک

سازگاری یکی از اصول ارزیابی متقاضی توسط اداره مهاجرت کبک می باشد. امتیازات این اصل بر اساس توانایی متقاضی جهت استقرار در کبک و سطح اشنایی مهاجر با این استان می باشد. سطح آشنایی متقاضی با استان کبک و آمادگی مهاجر جهت استقرار در کبک در مصاحبه توسط افسر مهاجرت سنجیده شده و تا حداکثر ۶ امتیاز به متقاضی تعلق می گیرد.

ما در بانیان سعادت با تهیه پکیج های مصاحبه و ارایه آن ها به متقاضیان و همچنین آموزش های کامل مصاحبه کبک، متقاضیان را جهت این امر آماده کرده تا متقاضیان بتوانند حداکثر امتیاز را از این بخش کسب نمایند.

بازکشت به صفحه اصلی روش خوداشتغالی کبک.