دارایی – روش خوداشتغالی کبک

دارایی یکی از موارد تعیین کننده صلاحیت متقاضی توسط ماموران اداره مهاجرت کبک می باشد.

برای مهاجرت به کبک در روش خوداشتغالی کبک، دارایی های متقاضی اصلی حداکثر ۶ امتیاز دارد. افرادی که دارایی آن ها کمتر از ۱۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا است نمی توانند از این روش اقدام نمایند.امتیازبندی این بخش به صورت زیر می باشد:

دارایی امتیاز
کمتر از ۱۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۰ امتیاز
۱۰۰٫۰۰۰ تا ۱۲۵٫۰۰۰ دلار کانادا ۴ امتیاز
۱۲۵٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۵ امتیاز
۲۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا به بالا ۶ امتیاز

بازکشت به صفحه اصلی روش خوداشتغالی کبک.