توان مالی – روش خوداشتغالی کبک

اگر فرد متقاضی مهاجرت از طریق خوداشتغالی کبک حداقل شرایط بخش دارایی را دارا باشد امتیاز این بخش که ۱ می باشد را نیز کسب می نماید.