سطح زبان – روش تخصصی فدرال

توانایی در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یکی ازعوامل اکتساب امتیاز از اداره مهاجرت کانادا برای واجد شرایط شدن متخصصین می باشد.

اگر سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه کمتر از سطح متوسط باشد ( کمتر از IELTS 6 )، متقاضی شرایط مهاجرت از روش تخصصی فدرال را ندارد.

در روش تخصصی فدرال ۲۸ امتیاز برای زبان وجود دارد. متقاضی با توجه به دانستن دو زبان رسمی کانادا، انگلیسی و فرانسه به صورت زیر ارزیابی می شود.

دانش زبان انگلیسی / فرانسه امتیاز
زبان اول ( انگلیسی یا فرانسه )
سطح بالا ( هر مهارت * ) ۶ امتیاز
سطح متوسط رو به بالا( هر مهارت * ) ۵ امتیاز
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۴ امتیاز
حداکثر ۲۴ امتیاز
زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسه )
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۴ امتیاز
حداکثر ۴ امتیاز
* مهارت ها در ۴ گروه شنیدن ، درک مطلب ، صحبت کردن و نوشتن می باشد

سطح زبان متقاضی توسط امتحانات آیلس IELTS (برای انگلیسی) و تف TEF (برای فرانسه) سنجیده می شود.


This page is also available in English