سابقه کاری – روش تخصصی فدرال

تجربه کاری یکی از عواملی است که متقاضی می تواند در روش تخصصی فدرال از طریق آن از اداره مهاجرت کانادا امتیاز کسب کند. در اصل این مهمترین فاکتور در انتخاب متقاضی می باشد. اگر سابقه کاری کمتر از ۱ سال باشد، متقاضی شرایط لازم برای اقدام از روش تخصصی فدرال را ندارد.

حد اکثر ۱۵ امتیاز برای سابقه کاری در روش حرفه و تخصص فدرال وجود دارد که بر اساس تجارب کاری محاسبه می گردد.

این سابقه کاری باید در شغلی قانونی بدست آمده باشد:

سابقه امتیاز
۶ سال یا بیشتر ۱۵ امتیاز
۴ تا ۵ سال ۱۳ امتیاز
۲ تا ۳ سال ۱۱ امتیاز
۱ سال یا بیشتر (کمتر از ۲ سال) ۹ امتیاز


This page is also available in English