سن – روش تخصصی فدرال

سن یکی از عوامل تعیین کننده صلاحیت متقاضی توسط ماموران اداره مهاجرت کانادا می باشد.

برای مهاجرت به کانادا در روش تخصصی فدرال، سن حداکثر ۱۲ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می شود:

سن متقاضی امتیاز
۱۸ سال یا کمتر 0 امتیاز
۱۸ سال تا ۳۵ سال ۱۲ امتیاز
۳۶ سال ۱۱ امتیاز
۳۷ سال ۱۰ امتیاز
۳۸ سال ۹ امتیاز
۳۹ سال ۸ امتیاز
۴۰ سال ۷ امتیاز
۴۱ سال ۶ امتیاز
۴۲ سال ۵ امتیاز
۴۳ سال ۴ امتیاز
۴۴ سال ۳ امتیاز
۴۵ سال ۲ امتیاز
۴۶ سال ۱ امتیاز
۴۷ سال و بیشتر 0 امتیاز


This page is also available in English