دعوتنامه کاری از کانادا – روش تخصصی فدرال

دعوتنامه کاری به کانادا یکی از ۶ اصل اداره مهاجرت کانادا است که می تواند برای متقاضی امتیاز آورد.

در روش تخصصی فدرال، این اصل ۱۰ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می گردد:

مهاجرت به کانادا : دعوتنامه کاری امتیاز
پیشنهاد کار دائم از کارفرمای کانادایی، پذیرفته شده توسط اداره دولتی منابع انسانی و توسعه مهارت کانادا HRSDC ۱۰ امتیاز
پیشنهاد کار دائم از کارفرمای کانادایی، بدون تأییدیه HRSDC، اگر در زمان درخواست برای اقامت دائم، متقاضی مشغول کار نزد همان پیشنهاد دهنده ی کار در کانادا بر اساس یکی از مجوزهای موقت باشد. ۱۰ امتیاز


This page is also available in English