سطح زبان – روش تخصصی نووااسکوشیا

توانایی در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یکی ازعوامل اکتساب امتیاز از اداره مهاجرت کانادا برای واجد شرایط شدن متخصصین روش نووااسکوشیا می باشد.

اگر سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه کمتر از سطح متوسط باشد ( کمتر از IELTS 6 )، متقاضی شرایط مهاجرت از روش تخصصی نووااسکوشیا را ندارد.

در روش تخصصی نووااسکوشیا ۲۸ امتیاز برای زبان وجود دارد. متقاضی با توجه به دانستن دو زبان رسمی کانادا، انگلیسی و فرانسه به صورت زیر ارزیابی می شود.

دانش زبان انگلیسی / فرانسه امتیاز
زبان اول ( انگلیسی یا فرانسه )
سطح بالا ( هر مهارت * ) ۶ امتیاز
سطح متوسط رو به بالا( هر مهارت * ) ۵ امتیاز
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۴ امتیاز
حداکثر ۲۴ امتیاز
زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسه )
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۴ امتیاز
حداکثر ۴ امتیاز
* مهارت ها در ۴ گروه شنیدن ، درک مطلب ، صحبت کردن و نوشتن می باشد

سطح زبان متقاضی توسط امتحانات آیلس جنرال IELTS (برای انگلیسی) و تف TEF (برای فرانسه) سنجیده می شود.