دعوتنامه کاری از کانادا – روش تخصصی نووااسکوشیا

دعوتنامه کاری به نووااسکوشیا یکی از ۶ اصل اداره مهاجرت این استان است که می تواند برای متقاضی امتیاز آورد.

در روش تخصصی نووااسکوشیا، این اصل ۱۰ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می گردد:

مهاجرت به کانادا : دعوتنامه کاری امتیاز
پیشنهاد کار دائم از کارفرمای کانادایی در استان نووااسکوشیا، پذیرفته شده توسط اداره دولتی منابع انسانی و توسعه مهارت کانادا HRSDC ۱۰ امتیاز
پیشنهاد کار دائم از کارفرمای کانادایی در استان نووااسکوشیا، بدون تأییدیه HRSDC، اگر در زمان درخواست برای اقامت دائم، متقاضی مشغول کار نزد همان پیشنهاد دهنده ی کار در کانادا بر اساس یکی از مجوزهای موقت باشد. ۱۰ امتیاز