ویزای دانشجويی کانادا

هر ساله بالغ بر ۱۳۰٫۰۰۰ دانشجو از سراسر جهان براي تحصيل وارد كانادا مي شوند .
اكثر دانشجويان خارجی نيازمند اجازه تحصيل در كانادا مي باشند . اگر چه در برخي موارد استثنا وجود دارد.

اجازه تحصيل در شرايط زير نياز نمي باشد :

  • براي تحصيل در دوره اي كه مدت آن كمتر از شش ماه باشد .
  • كودكاني كه والدين آنها در كانادا اقامت قانوني دارند ( به غیر از ویزای توريستي )
  • خانواده يا کارمندان سفارتخانه ها در كانادا

ویزای تحصيلی، سندي است كه از سوي اداره مهاجرت كانادا صادر شده و بنابر آن دانشجو مي تواند در مدت محدود و معمولا در دانشكده اي مشخص يا رشته تحصیلی معینی در كانادا اقامت داشته باشد.

اداره مهاجرت كانادا معمولا پس از دريافت پذيرش دانشگاه و احراز توانايي دانشجو جهت تامين هزينه هاي زندگي و شهريه دانشگاه ویزای تحصيل را صادر مي كند. در برخي موارد اداره مهاجرت متقاضي را به گذراندن آزمايشهاي پزشكي و تهيه سوء پیشینه از پليس ملزم مي سازد.

ويزاي اقامت موقت براي كشورهاي معاف از ويزا لازم نمي باشد.

كار در كانادا در حين تحصيل :

اداره مهاجرت به دانشجويان خارجي اجازه كار در كانادا  با شرايط محدودي را مي دهد.
دانشجوي خارجي بايد توانايي پرداخت هزينه هاي زندگي و تحصيل خود را در حين تحصيل داشته باشد اما در برخي موارد نيز مي تواند كار كند.

  • كار در دانشگاه بدون اجازه كار
  • خارج از دانشگاه با اجازه كار
  • در برنامه هاي تعاوني يا كارآموزي كه سابقه كاري جزئي از برنامه تحصيلي قلمداد مي شود با اجازه كار
  • در برنامه هاي كاري پس از فارغ التحصيلي به مدت يك يا دو سال با توجه به رشته تحصيلي و با اجازه كار

در ضمن ، همسر دانشجويان متاهل مي توانند، در زمان تحصيل همسر خود در كانادا كار كنند.


This page is also available in English