مهاجرت به يوکان

اگر قصد مهاجرت به ویدهورس و یا هر شهر دیگر در يوکان را دارید، برنامه انتخابی استانی يوکان را در نظر داشته باشید.

تحت برنامه استانی یوکان می توان از دو روش زیر استفاده کرد:

برنامه تجاری يوکان جهت مهاجرت به کانادا

این روش شامل دو گروه می باشد:

کارآفرین :

متقاضی این بخش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • سرمایه گذاری مبلغ حداقل ۱۵۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت شروع یا خرید یک بیزینس
 • دارایی شخصی حداقل ۲۵۰٫۰۰۰ $ کانادا
 • بازدید حداقل یک بار از يوکان
 • توانایی مکالمه ابتدایی به یکی از دو زبان رسمی
 • تجربه و دانش کافی جهت اجرای کار پیشنهادی

متخصص خوداشتغال :

متقاضی این بخش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • موفق به کسب گواهی یا تأییدیه مورد نیاز یک حرفه یا شغل شود.
 • جزء لیست مشاغل مورد نیاز باشد.
 • مورد تایید و قبول دولت استانی باشد.
 • قدرت مکالمه به زبان رسمی را داشته باشد.
 • از يوکان بازدید کند تا از شرایط اجتماعی، اقتصادی و آب و هوایی مطلع شود.
 • توانایی خرید و شروع کار جدید و تامین خود و خانواده خود به مدت ۶ ماه را احراز کند.
 • ارائه یک طرح تجاری کامل

برنامه متخصصین يوکان جهت مهاجرت به کانادا

دو روش اصلی موجود است:

متخصص:

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • دارای حرفه یا فنی که در لیست حرفه های مورد نیاز باشد.
 • گواهی یا مدرک مورد نیاز شغل
 • مدرک مورد تایید و قبول دولت
 • توانایی مکالمه به زبان رسمی محل کار

نیاز فوری به کارمند :

این بخش بیشتر وابسته به کارفرما می باشد تا متقاضی به عبارت دیگر کارفرما برای کارمند درخواست می دهد. اداره ها، ارگانها و مراکز صنعتی يوکان بدنبال نیروی کار حرفه ای با توانایی ایجاد تغییر و کمک به اقتصاد ، صنعت و تجارت محلی می باشند. کارفرما می بایست توانایی کارمند را احراز کند. شاخص انتخابی کارمند بر اساس تحصیلات، ارتباط، خصوصیات شغلی و منابع مالی او می باشد.

اطلاعات جامع دربارۀ استان يوکان


This page is also available in English